Biblical art by Vasily Polenov

1844 - 1927

 

[1 - 1]